Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

17:34
6128 a465 400
Reposted fromamatore amatore viaheima heima

April 15 2015

WTobieMojeNiepokoje
18:18
1783 8882 400
##

April 05 2015

WTobieMojeNiepokoje
11:43
5408 9363 400

April 04 2015

WTobieMojeNiepokoje
16:53
2836 17ad 400
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viasankastycznie sankastycznie

April 03 2015

19:51
1017 a072 400
Reposted fromtwice twice viabalca balca
19:46
6462 188e 400
Garden Wise, c. 1950
Reposted fromLauderdak Lauderdak
WTobieMojeNiepokoje
19:43
WTobieMojeNiepokoje
19:42
1629 ee18 400
Reposted fromonlywhite onlywhite viaMiguela Miguela

April 01 2015

WTobieMojeNiepokoje
23:30
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
WTobieMojeNiepokoje
22:09
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
WTobieMojeNiepokoje
22:02
WTobieMojeNiepokoje
22:01
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
21:59
1337 76c8 400

Bernard Plossu

March 30 2015

WTobieMojeNiepokoje
22:05
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
WTobieMojeNiepokoje
22:00
4016 eb7f 400
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaMiguela Miguela
WTobieMojeNiepokoje
21:45
W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne.
— Tuwim
Reposted frompoppyseed poppyseed viahelenburns helenburns
WTobieMojeNiepokoje
21:43
6989 8f25 400
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaskynetpizza skynetpizza

March 29 2015

17:56
4599 86fa 400
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viazembata zembata

March 28 2015

WTobieMojeNiepokoje
23:00
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko
WTobieMojeNiepokoje
22:59
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl